//

Od dziś zamknięte przedszkola w całym kraju. Na Śląsku w domach pozostanie ponad 160 tys. przedszkolaków. Są jednak wyjątki

5 minut czytania
fot. pixabay

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. w woj. śląskim, podobnie jak w całym kraju, w blisko 1600 przedszkolach zostały zawieszone zajęcia stacjonarne. Oznacza to, że  z zajęć na odległość skorzysta w tym czasie ok. 164 tys. przedszkolaków.

Wciąż jednak będą prowadzone zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W takim wypadku rodzice dzieci powinni złożyć wniosek o zorganizowanie  zajęć do dyrektora przedszkola lub szkoły albo osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego. Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w rozporządzeniu dostępnym również na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek mogą składać rodzice dzieci, którzy:

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Podobnie jak do tej pory, stacjonarnie będą działały przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Natomiast w przypadku szkół specjalnych podstawowych i ponadpodstawowych, to dyrektor może zdecydować o nauce stacjonarnej.

W ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych, w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia, za zgodą rodziców, będą mogły być prowadzone zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno – wychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Na terenie szkoły będą się mogły odbywać konsultacje i sprawdziany z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas VIII i maturzystów.

Wprowadzono natomiast ograniczenie w zakresie stacjonarnej praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) będą się odbywać wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile taka możliwość wynika z programu nauczania.

Stacjonarnie działają również internaty, bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki wychowawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki oświatowo-wychowawcze. (BP)

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.