W Krakowie rodzi się mniej dzieci, ale przybywa mieszkańców

Podzielże się tym

Fot. PAP/Jerzy Ochoński

O 1,4 tys. osób skurczyła się w ubiegłym roku populacja Małopolan, a w Krakowie urodziło się prawie 5 proc. mniej dzieci niż rok wcześniej. Jednak uwzględniając także dane dotyczące pobytu imigrantów, liczba mieszkańców województwa, zwłaszcza Krakowa, uległa zwiększeniu.

W 2022 roku w Małopolsce urodziło się ponad 31 tys. dzieci, czyli o 6,6 proc. mniej, niż rok wcześniej, kiedy zarejestrowano ponad 33 tys. urodzeń (w kraju mniej o 8 proc.). W samym Krakowie na świat przyszło 8 265 dzieci, o 4,7 proc. mniej niż w roku 2021 – wówczas odnotowano 8 671 żywych urodzeń. Współczynnik urodzeń na 1 tys. ludności wyniósł w 2022 roku podobnie w miastach i na wsi – 9 i 9,1 – wynika z danych przekazanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

Jak podaje GUS, rok temu mediana wieku mieszkańca regionu wynosiła 40,7 lat (w kraju – 42,3 lata), co oznacza, że połowa Małopolan nie osiągnęła tego wieku, a druga połowa go przekroczyła. Osoby mające 65 lat i więcej stanowiły 17,9 proc. ogólnej liczby ludności województwa.

– Dane demograficzne dla województwa małopolskiego wskazują na kontynuację dotychczasowych trendów, w tym ubytku ludności i starzenia się populacji – zauważa dr Małgorzata Krywult Albańska z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Według danych GUS, ludność Małopolski (podobnie, jak całego kraju) starzeje się, co wynika m.in. ze zmniejszającej się systematycznie liczby urodzeń. Pozytywnym zjawiskiem jest spadek liczby zgonów, odnotowany kolejny rok z rzędu, po bardzo dużym wzroście ich liczby w okresie pandemii COVID-19 – zaznacza.

W ubiegłym roku w Małopolsce zmarło 36 tys. osób, tj. o 11,7 proc. mniej, niż w 2021 r. (ponad 40,5 tys. osób). W kraju liczba ta spadła o 13,7 proc. Natężenie zgonów na 1 tys. Małopolan wyniosło w miastach 11,2, a na wsi 9,8. Z danych statystycznych wynika, że przyrost naturalny dla województwa wyniósł minus 4,9 tys. osób, a dla samego Krakowa minus 367 osób. Dla porównania, w ubiegłym roku było to dla Małopolski minus 7,4 tys., a dla Krakowa minus 798.

W 2022 r. w województwie pojawiło się natomiast 4,1 tys. nowych stałych mieszkańców. Jak wylicza GUS, w 2022 r. w Małopolsce zameldowało się 37,2 tys. osób, a wymeldowało 33,1 tys. osób. Ogólne saldo migracji na pobyt stały było więc dodatnie, ale o 700 osób mniejsze, niż rok wcześniej (4,8 tys. osób w 2021 r.).

Ostatecznie na koniec grudnia 2022 r. liczba ludności województwa małopolskiego wyniosła 3,429 mln osób i stanowiła 9,1 proc. ogólnej liczby ludności kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem, w regionie ubyło 1,4 tys. osób, tj. 0,04 proc. (w kraju – spadek o 0,4 proc.). W miastach liczba ludności spadła o 4,7 tys., natomiast na obszarach wiejskich wzrosła o 3,3 tys.

– Podobnie, jak w całej Polsce, liczba ludności systematycznie zmniejsza się, przy czym dotyczy to głównie miast. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, miasta są demograficznie starsze – chodzi o większy udział ludności w wieku poprodukcyjnym, mniejszy przedprodukcyjnym, wyższą medianę wieku w miastach. Po drugie – ma miejsce odpływ mieszkańców miast na przedmieścia, tzw. suburbanizacja” – wyjaśnia Krywult-Albańska.

Badaczka zastrzega jednocześnie, że dane GUS dotyczą osób rejestrujących się na pobyt stały, nie obejmują więc w całości procesów migracyjnych, w tym przede wszystkim ogromnego napływu uchodźców po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r., a także napływu imigrantów w ogóle, w tym tych przyjeżdżających w celach edukacyjnych lub ekonomicznych.

– Aktualne dane mówią o ok. 30 tys. migrantów przymusowych w samym Krakowie, dodatkowych 10 tys. w bezpośrednim sąsiedztwie miasta – zwraca uwagę. Przywołuje także dane m.in. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ZUS, z których wynika, że cudzoziemcy w ogóle – w tym migranci ekonomiczni, studenci itp. – nie tylko z Ukrainy – mogą stanowić nawet 20 proc. ogółu krakowian.

– Jeśli weźmiemy pod uwagę te wszystkie dane, w tym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na temat liczby ważnych dokumentów pobytu wydanych cudzoziemcom przez Wojewodę Małopolskiego oraz dane ZUS, to okazuje się, że liczba mieszkańców województwa, zwłaszcza Krakowa, nie zmniejsza się, lecz ulega zwiększeniu – mówi. – Imigracja powoduje także odmłodzenie populacji – zwłaszcza napływ imigrantów z Ukrainy, wśród których ok. 30 proc. to dzieci – dodaje badaczka.

(PAP)

Podzielże się tym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.